АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приплив газу до вибою свердловини за двочленним законом фільтрації

Читайте также:
 1. A. закономерности саморегулирования физиологических функций в норме
 2. a. Чи ця міра була передбачена законом та переслідувала законну мету
 3. I. Возникновение в обществе социального государства является закономерным результатом
 4. Билет№16, Билет№18 Закономерности поэтического развития Есенина Художественный мир поэзии Есенина
 5. В потоці, що знаходиться в умовах турбулентного режиму, швидкості біля стінки змінюються за ________ законом.
 6. В) Объединяющий символ как динамическая закономерность
 7. Вибір свердловини для обробки привибійної зони
 8. Визначення КОЕФІЦІЄНТА ФІЛЬТРАЦІЇ НА приладі ДАРСІ
 9. Використання в'язких систем для інтенсифікації припливу нафти й газу
 10. Відновлення прохідності стовбура свердловини
 11. ВОЛЯ. ВОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ, ИХ СТРУКТУРА, ЭТАПЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
 12. Врахування закономірностей вікового та індивідуального розвитку особистості.

 

Під час розробки газових родовищ фільтрація газу за законом Дарсі відбувається по всій області пласта, за винятком привибійних зон, в яких він, як правило, порушується. Це пов'язано зі значним збільшенням швидкості руху газу у привибійних зонах пласта за раху­нок розширення газу при зниженні тиску, що призводить до втрат кінетичної енергії газу. Відхилення від закону Дарсі можуть бути також викликані зміною по шляху фільтрації па­раметрів газу (коефіцієнтів динамічної в'язкості та надстисливості) і колекторських власти­востей пласта (коефіцієнтів проникності та пористості) при створенні значних депресій на пласт. Можливе порушення закону Дарсі і при малих швидкостях фільтрації у випадку низькопроникних заглинизованих пластів з високою водонасиченістю, які характеризують­ся наявністю початкового градієнта тиску.

Запропоновано ряд залежностей, які описують фільтрацію газу в пласті при порушенні закону Дарсі. Найбільш поширена двочленна формула, запропонована вперше Форхгейме-ром:

(18.15)

 

де — коефіцієнт, який враховує структуру порового простору (звивистість і не­постійність перетину порових каналів).

Напрактиці замість параметра також використовують параметр макрошорсткості

Перший член у правій частині формули (18.15) характеризує втрати тиску на тертя, другий - інерційні втрати тиску, зумовлені зміною траєкторій руху в пористому середовищі окремих частинок флюїду.

Виходячи з двочленної формули фільтрації газу в пласті (18.15), одержано рівняння припливу газу до свердловини при порушенні закону Дарсі:

(18.16)

де

(18.17)

 

(18.18)

 

де А, В - коефіцієнти фільтраційних опорів привибійної зони пласта; - густина газу при стандартних умовах; — коефіцієнти, які характеризують недосконалість свердловини за ступенем і характером розкриття пласта відповідно лінійної і квадратичної частин у двочленній формулі припливу газу.

Коефіцієнти недосконалості за ступенем розкриття пласта і визначають за фор­мулами

 

(18.19)

 

де — відносне розкриття пласта свердловиною (відношення розкритої і загальної товщин пласта).

Коефіцієнти недосконалості за характером розкриття пласта і залежать від кількості отворів, типу перфорації, глибини і діаметра каналів і характеристик пористого середовища. У випадку сферичного припливу газу до напівсфери, яка утворилася за цемен­тним каменем, коефіцієнти і можна оцінити за формулами(18.20)

 

де п — кількість перфораційних отворів на їм товщини пласта; — радіус перфо­раційної напівсфери (каверни), який при кульовій перфорації приймають рівним 0,02--0,03 м.

Для визначення структурного коефіцієнта запропоновано ряд кореляційних залеж­ностей:

залежність Г.О.Зотова

(18.21)

залежність А.Й.Ширковського

(18.22)

 

де — в м-1; К — в мкм2; — в частках одиниці.

 

При фільтрації газу за двочленним законом тиск в пласті розподіляється згідно з рівнянням

(18.23)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)