АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Читайте также:
 1. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
 2. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ (25 хв)
 3. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ (30 хв)
 4. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ (30 хв)
 5. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ (33 хв)
 6. II.Основна частина
 7. II.Практична частина
 8. II.Практична частина
 9. III. Практична частина.
 10. III. Практична частина.
 11. V. Заключна частина.

1. Мотивація навчальної діяльності.

1. Вступна бесіда за запитаннями:

1) Яку назву мала тема, вивчення якої ви завершили?

2) Поясніть, як ви розумієте назву теми.

3) Запропонуйте варіант іншої назви для цієї теми. Обґрунтуйте свій вибір.

4) Якою, на вашу думку, була головна думка кожного з парагра­фів цієї теми?

 

2. Представлення теми уроку та очікуваних навчальних резуль­татів.

Учитель повідомляє учням, що сьогодні відбудеться урок узагаль­нення за вивченою темою, знайомить їх з очікуваними навчальними результатами й запланованими формами роботи.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Обговорення проблем у загальному колі.

Учитель об'єднує учнів у загальне коло і пропонує обговорити кіль­ка з наведених суперечливих питань.

1) Якими є моральні зобов'язання людини щодо природи?

2) Доведіть або спростуйте твердження: «Хто не любить приро­ду, той не любить і людину». Який зміст ви вкладаєте у вислів «любити природу»?

3) У сучасних умовах бути здоровою людиною легко чи важко? Як, на вашу думку, необхідно дбати про своє здоров'я?

4) Здоров'я людини та спосіб життя, який вона веде,— це лише її особиста справа чи ні? Обґрунтуйте свою думку.

5) Що треба знати і вміти людині, щоб опанувати «мистецтво ке­рувати собою»?

6) Чи пов'язане вміння людини керувати своїми почуттями і вчинками з її моральністю?

7) Яку роль відіграють емоції та почуття в житті людини?

8) Чи залишаються незмінними з минулих часів і до сьогодення уявлення про розвинену людину? Чому?

9) Якою, на вашу думку, має бути сучасна розвинена людина?

 

Дидактична гра «Відгадайте поняття».

Один учень виходить із класу, а решта «загадують» яке-небудь по­няття з вивченої теми. Завдання учня — відгадати це поняття за допо­могою запитань, які він має право поставити всім іншим учасникам гри (але не більше ніж 10 запитань). Однак відповіді на них можуть бути лише «так», «ні» або «частково». Між відповіддю й новим запи­танням не має бути пауз, більших за 30 секунд. При цьому запитання мають бути спрямовані на з'ясування характеристик поняття, а запи­тання, яким є це поняття, завжди ставиться останнім. (Наприклад, якщо в третьому запитанні гравець спитає клас: «Це емоція?» і не вгадає, гра припиняється, а він програє та поступається місцем ін­шому гравцеві.) 

Дидактична гра «Прислів'я».

Учитель об'єднує учнів у дві команди. Перед початком гри він нагадує дітям, що прислів'я — це влучні образні вислови ритмічної і стислої форми з повчальним змістом. Вони відбивають ставлення народу, який є їхнім автором, до певних явищ життя.

Завдання учасників - пригадати якомога більше прислів'їв, пов'язаних із вивченою темою, а також пояснити прислів'я, які при­гадали суперники.

початку гравці однієї команди мають пригадати народні або скласти власні прислів'я до матеріалу вивченої теми, а їхні супер­ники — пояснити як вони їх розуміють. Потім команди міняються місцями. Оцінюється якість запропонованих прислів'їв та розуміння їх змісту учнями.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)