АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Призначення» лідера та «ядра» лідерів

Читайте также:
  1. Випишіть три партії, що на виборах 1994 р. набрали найбільшу кількість голосів, зазначте прізвища їх лідерів і яку ідеологію вони сповідують.
  2. Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу
  3. Риси лідерів
  4. Типи політичних лідерів

За даними, отриманими в результаті тестування, «призначте» ліде­ра реальної організації зі студентів своєї групи.


А         ч
          \
г          
  Л і д ег>
     
\         у
           
>        «Контактери»

«Контактери»

«Ядро» лідерів

—«Стратеги» чГ ^ — вихід

--«Стратеги»: вхід і

 


Ч

«К о в а л і»

ОРГАНІЗАЦІЯ

Рис. 58. Схематична модель реальної організації (за функціями)

Процедура може виглядати так:

• оголосіть, хто хотів би стати керівником організації;

• проаналізуйте їх (хто зголосився) групою під керівництвом вик­
ладача на предмет відповідності за психологічними характери­
стиками (всі 10 шкал), отриманими в результаті вимірювання
акцентуації;


• розробіть «психологічну модель» лідера (щоб не був плакси­
вим, боягузливим, хворобливо образливим тощо, а щоб був...) і
«накладіть» на неї дані своїх претендентів;

• з'ясуйте, чи підходять дані тестування до «психологічної» мо­
делі лідера в когось зі студентів, які не зголосилися стати кері­
вниками в реальних організаціях;

• виясніть, чи обраний вами лідер за якостями акцентуації є фак­
тичним лідером у студентській групі або іншій формальній чи
неформальній групі чи організації (студентський театр, спортив­
на команда, громадські обов'язки тощо);

• «затвердіть» свого лідера «конституційною» (2/3) більшістю го­
лосів;

• інших членів групи, які боролись за лідерство і близькі за «пси­
хологічним» портретом, але уступили перше місце - «введіть»
в «ядро» лідерів з урахуванням специфіки якостей, які транс­
формуються на функції.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)