АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕСТ «САМООЦІНКА СТІЙКОСТІ ДО СТРЕСУ»

Читайте также:
 1. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 2. Визначення запасу стійкості замкнутих систем за модулем та фазою.Побудова діаграм Боде.
 3. Вогнестійкість будівель і споруд. Заходи щодо підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій.
 4. Засоби підвищення фінансової стійкості підприємства
 5. Заходи щодо підвищення стійкості організму тварин
 6. Зниження корозостійкості з’єднань
 7. Межі вогнестійкості дерев’яних конструкцій
 8. Межі вогнестійкості кам’яних конструкцій
 9. Межі вогнестійкості металевих конструкцій
 10. Методи забезпечення фінансової стійкості комерційних банків
 11. Основи стійкості роботи об'єктів
 12. Основні напрямки підвищення стійкості роботи об'єкта в надзвичайних ситуаціях

Конфлікти, а також інші негативні чинники нашого життя, створю­ють нервозні стани і часто призводять до стресу. Нижче пропонується


тест, який дозволить вам дати самооцінку стійкості до стресу. Результат буде об'єктивнішим, якщо ваші відповіді будуть якомога щирішими.

 

Запитання Зрідка Інколи Часто
1. Я думаю, що мене недооцінюють      
  в колективі
2. Я намагаюсь працювати, навіть      
  якщо буваю не цілком здоровим
3. Я постійно переживаю за якість      
  своєї роботи
4. Я буваю налаштованим агресивно
5. Я не терплю критики в свою адресу
6. Я буваю роздратованим
7. Я стараюсь стати лідером там,      
  де це можливо *3
8. Мене вважають людиною      
  наполегливою і напористою
9. Я страждаю безсонням
10. Своїм недругам я можу дати відсіч
11. Я емоційно і хворобливо      
  переживаю неприємність
12. У мене не вистачає часу      
  на відпочинок
13. У мене виникають конфліктні      
  ситуації
14. Мені не вистачає влади, щоб      
  реалізувати себе
15. Мені не вистачає часу, щоб      
  зайнятися улюбленою справою
16. Я все роблю швидко
17. Я відчуваю страх, що втрачу      
  роботу (не поступлю в інститут)
18. Я дію гарячково, а потім      
  переживаю за свої справи і вчинки

Далі підрахуйте сумарну кількість балів, які ви набрали, і визнач­те, який рівень вашої стійкості до стресу.
і


Сумарне число балів Рівень вашої стійкостідо стресу
51-54 1 - дуже низький
47-50 2 - низький
43-46 3 - нижчий від середнього
39-42 4 - трохи нижчий від середнього
35-38 5 - середній
31-34 6 - трохи вищий від середнього
27-30 7 - вищий від середнього
23-26 8 - високий
18-22 9 - дуже високий

Чим менше число (сумарне) балів ви набрали, тим вища стійкість до стресу і навпаки.

Якщо у вас 1 -й і навіть 2-й рівень стійкості до стресу, то вам необ­хідно кардинально змінювати свій спосіб життя.

Метод дослідження рівня суб'єктивності контролю психічної стабільності (РСК)*

Дана методика дозволяє порівняно швидко та ефективно оціню­вати сформований у досліджуваного рівень суб'єктивного контро­лю над різноманітними життєвими ситуаціямиі придатна для за­стосування в клінічній психодіагностиці, при профдоборі, сімейній консультації тощо. Розроблена в НДІ ім. Бехтерева (Москва).

Вперше подібні методи були апробовані в 60-х роках в США.

Найвідомішим із них є шкала локус контролю Дж. Роттера.Ця шкала грунтується на двох принципових положеннях.

1. Люди розрізняються між собою тим, як і де вони локалізують контроль над значущими для себе подіями. Можливі два полярних типи такої локалізації: екстернальнийта інтернальний.

* Тести «Рішучість» і «Упевненість у собі», «Самооцінка стійкості до стре­су», «РСК» стилічно та семантично доопрацьовані нами у зв'язку з наявні­стю огріхів у першоджерелі. Взято із: Психология личности: тестьі, опросни-ки, методики (Авторьі составители: Н.В. Киршева и Н.В. Рябчикова. - М.: Геликон, 1995.-220 с.


У першому випадкулюдина вважає, що події, які з нею відбува­ються, є результатом дії зовнішніх сил - випадку, інших людей тощо.

В другому випадкулюдина інтерпретує значущі події як резуль­тат своєї власної діяльності.

Іншими словами, цей опитувальник має на меті розкрити таку якість людини, як трактування поняття «хто винуватий?»(В.Л.).

Будь-якій людині властива певна позиція на континуумі, який простягається від екстернального до інтернального типу.

2. Локус контролю, характерний для індивіда, універсальний по відношенню до будь-яких подій і ситуацій, з якими йому доводиться стикатися. Один і той же тип контролю характеризує поведінку осо­бистості як у випадку невдач, так і при досягненні успіхів, причому це рівною мірою стосується різних сфер соціального життя.

Отже, ця оцінна характеристика особистості «хто винуватий?» є практично сталоювеличиною і майже не піддається корекції,як, скажімо, темперамент (В.Л.).

Встановлено зв'язок поведінки і параметрів особистості з екстер-нальністю-інтернальністю.

Комформнаі поступливаповедінка більш властива людям з ек-стернальнимлокусом.

Інтернали,на відміну від екстерналів, менш схильні підпоряд­ковуватися тиску інших, чинять опір, коливідчувають, що ними маніпулюють;вони сильніше реагують, ніж екстернали, на втрату особистої свободи.

Люди з інтернальними локусами контролю краще працюють на самоті, ніж під спостереженням або під час відеозапису. Для екстер­налів характерна зворотна тенденція.

Інтернали та екстернали розрізняються за засобамиінтерпре­тації різних соціальних ситуацій, зокрема за способами отримання тамеханізмами аналізу інформації.Інтернали активніше шукають інформацію і зазвичай більш інформовані, ніж екстернали.

У інтерналів виявлена активніша, ніж у екстерналів, позиція сто­совно свого здоров'я: вони більше знають про свій стан, більше тур­буються за своє здоров'я, приймають профілактичні міри.

Екстернальність корелюється з тривожністю, депресивним ста­ном, психічними захворюваннями. Інтернали надають перевагу не-примусовим методам психокорекції.

Опитувальник РСК складається із 44 пунктів. На відміну від шка­ли Дж. Роттера, в нього включені пункти, які вимірюють екстер-


нальність-інтернальність в міжособистісних стосунках, а також пун­кти, які вимірюють рівень суб'єктивності контролю стосовно хворо­би і здоров'я.

У наведеному варіанті опитувальника «Б» відповіді подаються за бінарною шкалою «так» - «ні».


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)