АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Як домогтися компромісу

Читайте также:
 1. АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
 2. Альтруїзм і егоїзм як явища моралі
 3. Анотація
 4. Банківське кредитування юридичних осіб
 5. Біологія – наука про живу природу
 6. Болгарська кухня
 7. Буття Бога у філософській інтерпретації
 8. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
 9. Виборчі системи та їх роль у функціонування демократії.
 10. Види форм державного (політичного) режиму
 11. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ
 12. Вимірювання опору розчинів компенсаційним методом

Для пошуку взаємовигідного рішення необхідно знайти спільну основу. На випадок налаштування на компроміс обидві сторони із самого початку визначають свої позиції. Потім кожна із сторін почи­нає висувати свої і розглядати позиції іншої сторони, поки десь по­середині не буде досягнута згода. Це звичайний підхід по улагод­женню грошових питань: суперечок про ціну товару або про спра­ведливу заробітну плату (рис. 23).

 


 


Позиція А


Позиція В


Рис. 23. Схема досягнення згоди на основі компромісу

Для визначення основних принципів досягнення компромісу під час переговорів адаптуємо деякі рекомендації Д. Г. Скотт66, що їх вона пропонує для досягнення компромісу на випадок конфлікту.

1. Перед початком переговорів доцільно було б домовитися про
основні правилаїх ведення. Ось деякі з них:

• домовитися про час і тривалість переговорів;

• ставитися з повагою один до одного;

• прагнути до розуміння протилежної думки;

• не виявляти зайвих емоцій чи ворожості.

2. Прояснити позиції сторін,а для цього:

• подивитися на ситуацію з позиції партнера;

• обговорити розходження в оцінках, поглядах, передбаченнях;

• бути реалістичним.

 

3. З'ясувати всю гаму інтересівкожної із сторін.

4. Поступатися протилежній стороні в непріоритетних питан­
нях
задля досягнення основної мети.

5. Висувати новіможливості й альтернативніваріанти вирішен­
ня проблеми. В результаті розгляду альтернативних варіантів мож­
на знайти рішення, яке задовольнить усіх. Це може зайняти трохи
більше часу, але якщо предмет переговорів дуже важливий або до­
сить складний, витрати виправдають себе. Пам'ятайте, що майже

66 Скотт Д. Г. Конфликтьі: пути их преодоления. - К.: Внешторгиздат, 1991. -С. 148-165.


завжди існує декілька варіантів вибору і потрібно трохи потруди­тися, щоб віднайти їх.

Спробуйте переконати в цьому інших і продовжуйте дискусію, до­поки ви відчуваєте, що люди насправді напружують свою уяву, прора­ховуючи здійснення нових варіантів. Може статися, що найперший запропонований варіант вирішення проблеми буде таким, що всі од­разу з ним погодяться. Якщо це станеться - чудово. Але краще, якщо деякий час ще триватиме обговорення різноманітних можливостей.6. Досягнути згодиза найкращими взаємовигідними варіанта­
ми.
Один із підходів полягає в тому, щоб створити для людини ком­
фортну атмосферу, в якій їй було б легко розпрощатися з деякими
установками. Вона повинна відчути, що від своєї поступки отримає
реальну вигоду.

Другий спосіб - показати вигоди, що їх людина отримає за раху­нок своєї поступки. Наприклад, хтось не отримає кімнату з гарним краєвидом із вікна, зате матиме приміщення, більш придатне для його потреб. Звичайно, людина охочіше піде на поступки, якщо ви змо­жете поєднати їх із поступками з свого боку.

7. Якщо неможливо домовитися про взаємну вигоду відразу, кра­
ще швидко досягнути тимчасової згоди,а потім повернутися до цієї
проблеми знову і проаналізувати її приховані причини.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)