АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Офіційний та неофіційний столи

Читайте также:
 1. Астана – столица суверенного Казахстана (история и современность).
 2. Выдвижение Москвы в столицу земли Русской
 3. Драники» для гостей и жителей белорусской столицы
 4. Екатеринослав - южная столица, так и не ставшая Пальмирой
 5. Желудочковая экстрасистолия
 6. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СтоличнАЯ ФИНАНСОВО-гуманитарная Академия»
 7. Опять столица
 8. ПОЛІТИЧНА РЕАКЦІЯ. СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА. ЗАГОСТРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ
 9. Пример. Как провинциальный магазин сделать столичным?
 10. Турбулентный ток крови; 2-локализация и проведение шума; 3-систола; 4- диастола; убывающий диастолический шум, начинающийся сразу после II тона.
 11. Турбулентный ток крови; 2-локализация шума; 3-систола; 4-диастола; 5-лентовидный систолический шум.

Офіційний (квадратний) стілсприяє створенню відносин супер­ництва і задирливої поведінки людей, рівних за становищем. Квад­ратні столи добрі для проведення короткої, ділової бесіди або для підкреслення стосунків субординації.

Стосунки співпраці скоріше встановляться з тією людиною, яка сидить за столом поруч із вами, причому від людини, яка сидить пра­воруч від вас, буде виходити більше розуміння, ніж від того, хто си­дить ліворуч. Найбільший опір чинитиме той, хто сидить прямо на­впроти вас (рис. 21).

Неофіційний (круглий) стіл(рис. 22) створює атмосферу нео­фіційності й невимушеності і є найкращим засобом проведення бе-


о


о

о


о


V 7

О


Рис. 21. Офіційний квадратний стіл Рис. 22. Неофіційний круглий стіл

сіди людей однакового соціального статусу, оскільки кожному за сто­лом виділяється однаковий простір.

Король Артур використовував круглий стіл для того, щоб надава­ти всім рицарям рівну кількість влади і рівне становище. Король во­лодіє найвищими повноваженнями за круглим столом, а це означає, що тим, які сидять з обох боків від нього, невербально надається більше влади і поваги, ніж решті, причому рицар, який сидить пра­воруч, має більше впливу, ніж рицар, який сидить ліворуч.

Отже, вплив зменшується залежно від відстані, на якій рицар перебуває від короля. А рицар, який сидить прямо навпроти коро­ля Артура, фактично займав конкурентно-захисну позицію і, мож­ливо, був одним із тих, які завдавали королю Артуру найбільше клопоту.

Круглий стіл, а найчастіше це стіл із стільцями-вертушками, до­речний у тому разі, коли вам треба досягнути згоди.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)