АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Спіноф споживчий кредит

Читайте также:
 1. II. З кредиту рахунків 14,15,18, 35 в дебет рахунків
 2. Аккредитация за участие в конкурсе для лиц,
 3. Акредитив у міжнародних розрахунках
 4. Акредитив як форма міжнародних розрахунків
 5. Акредитивна форма розрахунків
 6. Анализ состояния расчетов по кредиторской задолженности, возникшей в бюджетной и во внебюджетной деятельности, причины её образования, роста или снижения.
 7. Анализ ЭФР при включении суммы выплат по кредиту в налогооблагаемую прибыль.
 8. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.
 9. Б3.Б.10 Деньги, кредит, банки
 10. Банківське кредитування
 11. Банківське кредитування підприємств
 12. Будівлі органів керування, кредитування й громадських організацій

може мати як грошову, так і товарну

форми. Видача і погашення с. к.

здійснюється за допомогою безготів(

кових розрахунків або готівкою. За

формами погашення с. к. поділяєть(

ся на кредит із разовим погашенням

і платежем на виплати.

споживчі властивості продукції(англ.

tеst таrketing) – сукупність технічних,

економічних і естетичних властиво(

стей товару, що максимально забез(

печують покупцеві задоволення його

потреб. Процедура їх дослідження

включає перевірку придатності для

споживачів нових або вдосконален(

ня виробів з урахуванням зміни їхніх

споживчих властивостей (колір,

розмір, надійність, престижність та

ін.), аналіз купівельного попиту на

нові й традиційні вироби підприєм(

ства (фірми), оцінку властивостей

упаковки з урахуванням її фізичних

характеристик, зовнішньої приваб(

ливості, зручності користування та

ін.; дослідження повноти асортимен(

ту, що репрезентується підприєм(

ством (фірмою) на конкретному

ринку; вивчення питань технологіч(

ного обслуговування тощо.

сполучна ланка(англ. linking line) –

відповідно до теорії Р. Лайкерта од(

нією з головних функцій менеджмен(

ту є ефективна координація зусиль

окремих груп у рамках єдиної органі(

заційної структури. При цьому при(

родна координація по вертикалі до(

повнюється зв’язком по горизонталі

в рамках ієрархії. Наприклад, керів(

ник виробничого відділу є також чле(

ном ще двох чи трьох інших

підрозділів цієї ж організації, завдя(

ки чому досягається краща коорди(

нація дій по горизонталі.

спонсор(англ. sропsоr) – організа(

ція або особа, яка бере на себе фінан(

сове забезпечення певного заходу чи

проекту; спонсорство здійснюється

переважно з метою реклами без

участі у використанні отриманих до(

ходів.

спостереження(англ. monitoring) –

метод дослідження збору інформації,

що припускає мінімальне вторгнен(

ня в реальну дійсність, складова нау_

кового методу.

спот(англ. spot price) – 1.ціна, за

якою відбувається продаж валюти або

товару з негайною або швидкою його

доставкою. 2.вид угоди на наявні то(

вари, зокрема при біржовій торгівлі,

що передбачає негайну оплату. 3.суд(

но, що має тоннаж, який приблизновідповідає вимогам фрахтівника.

спотовий ринок(англ. spot market) –

біржовий ринок, на якому оплата гро(

шових засобів і поставка цінних па(

перів проводяться після укладення

угоди.

справи про тарифи(англ. rate increase

cases) – перші історичні свідчення

про зародження менеджменту як са(

мостійної теоретичної дисципліни і

практичної діяльності на самому по(

чатку XX ст. Виступаючи проти підви(

щення залізничних тарифів, прихиль(

ники наукового менеджменту — ак(

тивні учасники “руху за ефективність”

і послідовники Тейлора переконли(

во доводили, що заробітну плату мож(

на збільшувати, а витрати на робочу

силу скорочувати, якщо одночасно

підвищувати ефективність залізнич(

них операцій. Сам Тейлор у 1910 р. при

розгляді в суді справи про підвищен(

ня тарифів на Східній залізниці вка(


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)