АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ринковий механізм ринок сірий

Читайте также:
 1. Біржовий ринок
 2. Валютний ринок
 3. Валютний ринок
 4. Вивіз капіталу. Світовий ринок капіталів
 5. Вивчення механізму ЗВОРОТНОГО зв’язку (стабілізації) зварювального інвертора для ручного дугового зварювання
 6. Вигоди і механізми Митного союзу
 7. Видає дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 8. Виробничий ринок
 9. Всезагальний еквівалент вторинний ринок
 10. Вторинний ринок заставних
 11. Гроші“гарячі” грошовий ринок
 12. Грошовий ринок

за завищеними цінами. Відрізняється

від “чорного” ринку тим, що діє у рам(

ках торговельного законодавства.

ринок фючерсний (англ. futures

market) – 1.ринок певного товару або

різновид цінностей, на якому

здійснюється торгівля ф’ючерсними

контрактами. 2.термін, що вживаєть(

ся для визначення ф’ючерсної тор(

гівлі, на відміну від ринку реального

товару.

ринок цільовий(англ. target market) –

особлива група клієнтів, чиї потреби

є метою задоволення фірмою.

ринок цінних паперів вторинний(англ.

secondery securities market) – установи,

через які вкладники можуть придба(

ти і продати раніше випущені цінні

папери.

ринок цінних паперів первинний(англ.

рrimary securities market ) – набір уста(

нов, через які вкладникам продають(

ся щойно випущені цінні папери.

ринок чистої конкуренції(англ. рerfect

competition market) – сукупність про(

давців та покупців, які укладають уго(

ди із подібним товарним продуктом у

ситуації, коли жоден покупець або

продавець не має великого впливу на

рівень поточних цін.

риторика(англ. rhetoric) – наука,

розроблена стародавніми мислителя(

ми про ораторське мистецтво та май(

стерність викладати думки усно і

письмово.

риторно(англ. retorno) – частка стра(

хової премії, яка залишилася у стра(

ховика при обґрунтованій відмові стра(

хувальника від угоди страхування.

рівень життя(англ. standart of living) –

сукупність умов життя населення

країни з узагальнювальним показни(

ком, який характеризує економічне

становище населення. Використо(

вується в маркетинговій роботі для

визначення потенційного попиту.

рівень цін(англ. рrice level) – середньо(

зважене значення цін готових товарів

та послуг щодо базового річного по(

казника, який дорівнює 1,0.

рівнобіжні службові щаблі(англ.

аquiaxial job ledder) – використовують(

ся компаніями для запобігання відто(

ку наукових кадрів на адміністратив(

ну роботу. Суть цього методу полягає

в тому, що управлінським службовим

щаблям відповідають рівноцінні

щаблі наукових посад і звань. Не(

обхідність їх узапровадження виклика(

на тим, що промислових компаніях

рівень заробітної плати вчених, як пра(

вило, нижчий, ніж у керуючих. Томубагато талановитих вчених ідуть із нау(

ково(дослідних лабораторій і стають

пересічними адміністраторами, що зав(

дає суттєвих збитків науково(техніч(

ному потенціалу компанії. Компанія

“ЗМ”, що запровадила у себе рівнобіжні

службові щаблі, заснувала, зокрема,

звання “корпоративний учений”, що

рівноцінно адміністративній посаді тех(

нічного директора, вище якої є посада

віце(президента. Середній заробіток

“корпоративного вченого” становить

від 100 тис. до 150 тис. дол. на рік (іноді

до 175 тис. дол. на рік), що відповідає

нижньому рівню заробітної плати віце(

президента. Як додатковий стимул для

науковців у компанії “ЗМ” заснували

звання “вченого(керуючого”, що рівно(

цінно адміністративній посаді віце(пре(

зидента із кадрів або віце(президента

відділення.

робоче місце та завдання(англ. job and

task) – три фактори, які цікавлять пер(

сонал у зв’язку з виконанням робо(

ринок фючерсний робоче місце та завдання

чого завдання на робочому місці. По(

перше, персонал має чітко уявити собі,

чого вправі очікувати від нього компа(

нія. Тим самим, як стверджували вже

автори класичного менеджменту, по(

вніше використовується потенціал

всіх співробітників. По(друге, персо(

нал повинен відчувати себе учасником

при виробленні нормативів продук(

тивності. І, по(третє, персонал заці(

кавлений у регулярному зворотному

зв’язку, що інформує його про перебіг

виконання завдання.

робочий колектив(англ. working

group) – соціальний аспект праці, впер(

ше описаний у хоторнських дослі(

дженнях. Тоді було встановлено, що

р. к. на підприємстві — це соціальна

одиниця, яка може регулювати про(

дуктивність кожного її члена, роз(

робляти власні нормативи праці і

навіть впливати таким чином, щоб в

окремих випадках винагороду за пра(

цю люди одержували непропорційно

кількості та якості їхньої праці. Ця

соціальна роль р. к. і його вплив на

‡агрузка...

поведінку окремих членів призводять

керівників до розуміння того, що

компанії — це щось більше, ніж про(

сто господарські інститути, це скорі(

ше соціальні організації, що склада(

ються з окремих особистостей і ви(

магають відповідної поведінки

спілкування.

роздержавлення(англ. рrivatization) –

процес зміни державної форми влас(

ності на інші форми, перехід від то(

тальної державної економіки до еко(

номіки змішаної, багатоукладної. Р.

включає зміну форм і відносин влас(

ності (акціонування, перехід на орен(

ду, створення громадських і приват(

них підприємств та ін.), а також де(

централізацію управління, звільнення

держави від ряду функцій прямого гос(

подарського управління.

роздрібна торгівля(англ. retail trading)

завершальна форма продажу товарів

кінцевому споживачу в невеликих об(

сягах через магазини, павільйони, лот(

ки, намети та інші пункти мережі роз(

дрібної торгівлі.

розподіл(англ. distriction) – одна з фаз

(стадій) відтворення, ланка, яка по(

в’язує виробництво і споживання. На

цій фазі відбувається розподіл ство(

реного суспільного продукту та на(

ціонального доходу між учасниками

виробництва й іншими структурами

суспільства.

розподіл на виключних правах(англ.

granting of exclusive right) – надання об(

меженій кількості дилерів виключно(

го права на розподіл товару в межах

збутових зон.

розподіл прибутку(англ. distribution

of profit) – чистий прибуток підприєм(

ства розподіляється на виплату акці(

онерам товариства щорічних диві(

дендів по акціях, які їм належать, на

виплату тантьєма (додаткових вина(

город), а капіталізований прибуток

спрямовується на збільшення влас(

ного капіталу і резервів.

розрахунковий рахунок(англ.

сurrent account) – рахунок, який

відкривають банки підприємствам,

компаніям, що мають власні обігові

кошти: самостійний баланс для збе(

реження грошей і проведення роз(

рахунків.

розрахункові палати(англ. сlearing

house) – створюються при всіх біржах

для гарантії виконання сторонами

зобов’язань банками, що користу(

ються довірою в ділових колах. У ре(


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)