АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Система оплати праці система підтримки рішень

Читайте также:
 1. DNS — доменная система имен
 2. I. Система грамматических времен в страдательном залоге
 3. II. Формальная логика как первая система методов философии.
 4. IV. Центральна нервова система. Черепні нерви. Органи чуття.
 5. IV. Ямайская валютная система
 6. Rechtssystem - Правовая система
 7. V2: Женская половая система. Особенности женской половой системы новорожденной. Промежность.
 8. V2: Мужская половая система. Особенности мужской половой системы новорожденного.
 9. VII. Система підготовки кадрів до здійснення процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
 10. Volvo и ее маховиковая система рекуперации энергии
 11. XI. Ендокринна система
 12. АВАРИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

товувати і запроваджувати систему ло(

гістичних принципів і методів. До су(

купних витрат даної системи входять

такі витрати: транспортні, на органі(

зацію процесу складування, підтрим(

ка оптимального рівня товарно(мате(

ріальних запасів, вантажно(розванта(

жувальні роботи, упакування товарів,

обробка ( прийнятих замовлень і адм(

іністративних витрат.)

система управління(англ. management

system) – сукупність ланок і зв’язків

між ними, що беруть участь у тому

чи іншому виді процесу управління.

системний аналіз(англ. system analy_

sis) – сукупність методологічних за(

собів, що використовуються для

підготовки і обґрунтування рішень із

складних економічних проблем.

системний підхід(англ. system approach)

напрям методології наукового

пізнання, в основі якого лежить дос(

лідження об’єктів як системи. Специ(

фіка системного підходу полягає в

тому, що він орієнтує дослідження на

розкриття цілісності об’єкта, виявлен(

ня різноманітних зв’язків складного

явища (об’єкта) і на зведення їх в єдину

теоретичну систему. Системний підхід

дозволяє одержати повне уявлення про

різноманітність явищ, розкрити при(

чинно(наслідкові зв’язки між ними і

відтворити найважливіші процеси роз(

ширеного відтворення.

ситуація(англ. situation) – су(

купність умов і обставин (зовнішніх

і внутрішніх, об’єктивних і суб’єк(

тивних) у конкретній сфері управлін(

ня, що склалися на певний період часу

і вимагають певних дій керівника чи

спеціаліста.

сібор(англ. sibor) – ставка за міжбан(

ківськими депозитами в іноземній ва(

люті на ринку азіатських доларів у

Сінгапурі (скорочення, утворене за

аналогією з ЛІБОР). Встановлюється

банками, що здійснюють операції на

сінгапурському ринку азіатських до(

ларів. Застосовується у депозитно(по(

зичкових операціях між банками –

учасниками ринку, а також як база для

визначення відсоткової ставки по кре(

дитах для небанківських позичаль(

ників, що надаються за рахунок ре(

сурсів ринку. У двох останніх випад(

ках до ставки С., що приймається за

основу, додається маржа.

сітілайт(англ. сitylight) – підсвічений

стенд, встановлений безпосередньо

на тротуарі або обабіч дороги.сіф(англ. cost іnsиrапсе апd fгеіght) –

1.у продажну ціну включається безпо(

середньо ціна самого товару, а також

витрати на страхування і транспорту(

вання товару до порту призначення.

2.сукупність комерційних умов у

міжнародній торгівлі, відповідно до

яких встановлюється порядок постав(

ки і оплати товарів. При поставці то(

варів за умов с. у ціну реалізації вклю(

чається ціна товару, витрати на його

транспортування до місця призначен(

ня, страхування. Відповідальність за

псування товару або його випадкове

зникнення несе покупець від моменту

завантаження на борт судна.

скалярний ланцюг управління(англ.

аdministrative chain) – ряд осіб, котрі

обіймають керівні посади, починаю(

чи від особи, що посідає найвище ста(

новище в ланцюжку, униз, до керів(

ника низової ланки.

скватер(англ. squatter) – дрібний

орендар.

скептицизм(англ. skepticism) – філо(

софське вчення, засноване на вира(


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)