АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Світовий ринок сервісне обслуговування

Читайте также:
 1. Аналіз витрат на обслуговування виробництва
 2. Б) - світовий; в) - у Японії
 3. Біржовий ринок
 4. Брокерське обслуговування за договором
 5. Брокерське обслуговування за дорученням
 6. Валютний ринок
 7. Валютний ринок
 8. Вивіз капіталу. Світовий ринок капіталів
 9. Визначення методу технічного обслуговування машин
 10. Виробничий ринок
 11. Всезагальний еквівалент вторинний ринок
 12. Вторинний ринок заставних

обов’язком яких є обслуговування по(

бутових потреб населення і створен(

ня різноманітних вигод для нього.

сервітут(англ. servitude) – обмежене

право користування чужою власні(

стю, головним чином землею (на(

приклад, право проїзду через приватні

володіння). Земельна власність,

вільна від с., називається домінант(

ною, а обтяжена с. – сервієнтною. С.

міжнародний – обмеження сувере(

нітету однієї держави над тією чи

іншою її територією на користь

іншої держави.

серійне виробництво(англ. serial

production) – виготовлення продукції

серіями або партіями з періодичним

повторюванням їх через певні про(

міжки часу.

сертифікат(англ. сertificate) – 1.доку(

мент, що засвідчує той чи інший факт.

Існують такі сертифікати: с. якості —

документ, виданий компетентними

органами, який підтверджує якість

фактично поставленого товару і його

відповідність умовам контракту; с.

походження — документ, підписаний

митним представником країни(екс(

портера, що вказує, з якої саме краї(

ни вивозиться товар; страховий с. —

документ, який містить умови стра(

хового договору, що заміняє страхо(

вий поліс. 2.у зовнішній діяльності

с. – документи, що видаються відпо(

відними уповноваженими органами і

засвідчують якість товару, вагу, по(

ходження товару тощо. Існують різні

види с.: якості, походження, страху(

вання. 3.у сфері фінансово(кредит(

них відносин – назва облігацій дея(

ких державних позик, свідоцтво кре(

дитної установи про депонування

грошових коштів, що засвідчує пра(

во вкладника на одержання депозиту

(депозитний сертифікат). 4.с. стра(

ховий – документ, що містить умови

страхового договору і замінює поліс.

сертифікат депозитний(англ. deposit

certificate) – свідоцтво про терміновий

процентний внесок у комерційному

банку.

сертифікат охоронний(англ. savings

certificate) – письмове свідоцтво кре(

дитної установи про депонування

грошових коштів, яке засвідчує пра(

во вкладника на одержання після за(

кінчення терміну депозиту відсотків за

ним.

сертифікат ощадний(англ. savings

certificate) – письмове свідоцтво банку

про депонування грошових коштів,

яке засвідчує право вкладника наодержання після закінчення вста(

новленого терміну депозиту відсотків

за ним. С. о. буває строковим (під пев(

ний договірний процент на визначе(

ний термін), до запитання, іменним

та на пред’явника.

сертифікація продукції(англ. quality

certification) – це підтвердження за до(

помогою спеціальних випробувань її

відповідності вимогам нормативно(

технічних документів, найчастіше

стандартам. Сертифікація дає змогу

контролювати дотримання вимог до

продукції з метою забезпечення без(

пеки життя і здоров’я людей, охоро(

ни навколишнього середовища.

Здійснюють сертифікацію органі(

зації, акредитовані Держстандартом

України.

сеттлемент(англ. settlement) – укла(

дання угоди за цінними паперами,

коли клієнт сплачує брокеру (диле(

ру) за придбані цінні папери і одер(

жує від брокера виручку з продажу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)