АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановлюється між співрозмовниками, можна назвати її етапи: підготовка до бесіди,

Читайте также:
 1. IV. Підготовка сержантів (старшин) і кваліфікованих солдатів (матросів)
 2. VI. Підготовка процесуальних документів до практичного заняття – до 5 балів за кожний документ
 3. Борьба организма с гипотермией в воде возможна только за счет снижения теплопроводности и увеличения теплообразования в результате более интенсивного обмена веществ.
 4. В каких случаях возможна реакция при любых температурах?
 5. В Україні природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.
 6. В условиях глубокого вакуума субстрат высыхает и жизнь невозможна.
 7. В чому ви вбачаєте зміст поняття “соціальні ілюзії”?(Підготовка зазначеної доповіді є формою індивідуальної роботи; обов’язкова до виконання;форма виконання - письмова).
 8. В чому ви вбачаєте зміст поняття “соціальні ілюзії”?(Підготовка зазначеної доповіді є формою індивідуальної роботи; обов’язкова до виконання;форма виконання - письмова).
 9. В якій відповіді правильно вказано злочини, за вчинення яких встановлюється конфіскація майна?
 10. Вакуумметри не можна використовувати для вимірювання надлишкового тиску. При відсутності манометрів можна використовувати мановакуумметри.
 11. Варіанти робіт можна взяти з посібників рекомендованих МОН України за попередні роки.
 12. Вигляді або як ненадійна людина, якій не можна довіряти. Загальну схему застосування

встановлення контакту, орієнтація в ситуації і людях, обговорення питання і прийняття

Рішення, вихід із контакту.

При підготовці до індивідуальної бесіди аналізується ситуація, в якій вона

Відбуватиметься, вивчаються типові та індивідуальні особливості співрозмовника, зокрема

Його інтереси і настанови. Найбільш поширена помилка в індивідуальній бесіді, зокрема в

Діловій, – намагання йти відразу ж до досягнення мети, жорстка орієнтація на кінцевий

Результат. Ця помилка зводиться до ігнорування підготовчого етапу бесіди. І тому нерідко

Розмова начебто йде, але вже з самого початку запрограмовано негативний її результат.

У більшості випадків починати спілкування, зокрема індивідуальну бесіду, бажано із

Встановлення контакту.

Психологічний контакт – це духовний зв’язок між людьми, котрий забезпечує

Можливість взаєморозуміння і взаємовпливу. Контакт буває емоційним та інтелектуальним,

Епізодичним і постійним, усвідомленим і неусвідомленим, поверховим і глибинно-

Особистісним, вербальним і невербальним. Так, емоційний контакт виявляється у довірі чи

Недовірі, симпатії чи антипатії, в повазі чи неповазі до тих, з ким спілкуються.

Інтелектуальний контакт базується на вмінні зрозуміти думку один одного, дібрати під час

Бесіди такі способи і засоби спілкування, аргументи для переконання, які будуть доступні

Іншому та прийняті ним. Епізодичний контакт свідчить про інтерес до людини або до її

Інформації, думок лише на певному етапі спілкування. Постійний контакт проявляється у

Взаємній повазі, глибокому інтересі співрозмовників один до одного, у тій увазі, що

Проявляють вони повсякчас до теми розмови та її змісту. Поверховий контакт – це

Спільність в оцінках, емоціях з приводу загального ставлення до тих чи інших ситуацій,

Конкретних людей. Глибинно-особистісннй контакт є свідченням повного взаєморозуміння

Ситуацій, проблем і взаємосприйняття один одного разом з основними цінностями,

Установками, почуттями. Вербальний контакт встановлюється в мовленнєвому спілкуванні,А невербальний – у несловесному (за допомогою погляду, міміки, жестів, пози тощо).

Найчастіше контакт починається із «зустрічі поглядів». Важко бути неввічливим до

Того, хто дивиться тобі в очі. Перший погляд може бути миттєвим, пристрасним,

Зацікавленим, відкритим, довірливим тощо. Про доброзичливість людини свідчать легка

Посмішка, нахил корпусу, голови в бік співбесідника, зацікавленість у виразі очей.

Після контакту очей слід привітатися і зробити паузу, яка необхідна для того, щоб

Інша людина мала можливість уключитися в розмову.

Після взаємного привітання йде знайомство. Існує багато правил етикету, які

Передбачають поведінку людей на цьому етапі. З погляду психологів, дуже важливо вже

При першій зустрічі запам’ятати прізвище, ім’я співбесідника, його посаду. Ще Д. Карнегі


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)